Mauritiuso » May 6, 2014

Daily Archives: May 6, 2014

Mauritius Beaches Tourist attractions Western

La Preneuse beach

Published by:

La PreneuseLa Preneuse ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมอริเชียส ถัดมาจาก Tamarin ลงมาทางใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร ด้านหน้าของ La Preneuse เป็นที่ตั้งของ Martello Tower Museum ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จัดได้ว่า La Preneuse เป็นชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งของมอริเชียส โดยเมื่อคุณมองไปทางใต้ คุณจะเห็นภูเขา Le Morne Continue reading